Regulamin

Definicje

Wyszczególnione poniżej sformułowania należy interpretować w Ogólnych warunkach handlowych portalu Danie Miesiąca (https://daniemiesiaca.pl) zgodnie ze znaczeniem przypisanym im w niniejszej części dokumentu:

1. Administrator portalu– administratorem portalu jest Damian Halicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HALX Media Damian Halicki, ul. Wolności 123a/55 41-800 Zabrze, NIP 648-27-35-914, REGON386980930 będący jego właścicielem, zarządzającym i dostarczającym usługi oferowane na platformie Danie Miesiąca,

2. Danie miesiąca – potrawa, która będzie promowana w miesiącu następującym po jej wprowadzeniu do portalu, zawiera informację opisowe, zdjęcie oraz cenę;

3. Produkty i usługi– potrawy, dania, pozycje w menu i inne produkty oferowane przez Użytkownika czynnego;

4. Restauracja/punkt gastronomiczny – oznacza restaurację/punkt gastronomiczny, który promowany jest na platformie;

5. Strona internetowa, portal, platforma– serwis internetowy prowadzony przez Damiana Halickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą HALX Media Damian Halicki, zwany: Danie Miesiąca;

6. Serwis internetowy lub Serwisy internetowe – każdy serwis internetowy prowadzony przez Administratora;

7. Umowa – formularz rejestracyjny udostępnimy w portalu Danie Miesiąca lub w inny sposób ujęte Ogólne Warunki dla Restauracji/punktu gastronomicznego;

8. Użytkownik bierny (odwiedzający portal)– każda osoba fizyczna odwiedzająca Danie Miesiąca;

9. Użytkownik czynny – każda osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba prawna oferująca produkty i usługi poprzez prowadzenie restauracji lub punktu gastronomicznego, która utworzyła konto w portalu Danie miesiąca.

 

 

Zakres, charakter usług i ogólne warunki korzystania z usług

 1. Za pośrednictwem platformy Danie Miesiąca Użytkownicy czynni mogą reklamować produkty i usługi w szczególności w postaci potrawy stanowiącej dane rekomendowane, promowane w danym miesiącu (tzw. danie miesiąca). Platforma nie daje jednak możliwości zamawiania posiłków czy rezerwowania miejsc. Ma charakter jedynie promocyjny. Użytkownik bierny może odkrywać, wyszukiwać i porównywać oferowane potrawy w wybranej lokalizacji oraz korzystać ze wskazanej formy i sposobu kontaktu z Użytkownikiem czynnym. Administrator nie pośredniczy, nie oferuje, nie sprzedaje żadnych produktów i usług zamieszczonych na platformie przez Użytkowników czynnych. Administrator prezentuje informacje, które otrzymał od Użytkownika czynnego, który sam je wprowadza w oznaczone pola w przewidzianym panelu dla zalogowanych i zweryfikowanych (za pośrednictwem kodu rejestracyjnego) użytkowników.
 2. Świadczone cyfrowo usługi na Stronie internetowej Danie Miesiąca w postaci promocji restauracji/punktu gastronomicznego, informacji o restauracji oraz dania miesiąca w odniesieniu do lokalizacji dla Użytkownika biernego świadczone jest w sposób niekomercyjny i dla osobistego użytku, zaś dla Użytkownika czynnego dla użytku o charakterze profesjonalnym i komercyjnym w sposób określony w niniejszym dokumencie. Zabronione jest wykorzystywanie platformy w jakichkolwiek innych celach i działaniach komercyjnych lub konkurencyjnych.
 3. Wchodząc i korzystając z platformy Użytkownik bierny potwierdza, że przeczytał i zaakceptował poniższe warunki i postanowienia Regulaminu.
 4. Użytkownik czynny potwierdza akceptację warunków korzystania z portalu poprzez zapoznanie się i odznaczenia właściwego pola informacyjnego (zaznaczenie checboxa) ogólnych warunków handlowych podczas zakładania konta w portalu (rejestracji).
 5. Do rejestracji (założenia konta) w portalu w roli Użytkownika czynnego uprawniona jest tylko osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu (np. członek zarządu, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej, pełnomocnik), który rejestruje.
 6. Prezentowane zdjęcia potraw stanowią jedynie propozycje podania i Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość, poziom usługi i nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 7. Użytkownik czynny zobowiązany jest do aktualizowania wszystkich zamieszczonych na platformie informacji, w tym do podawania za pośrednictwem udostępnionego na platformie formularza pomiędzy 15 dniem każdego miesiąca do ostatniego dnia każdego miesiąca potrawy stanowiącej danie miesiąca.
 8. Zabronione jest umieszczenie informacji dotyczących osób trzecich.
 9. Danie miesiąca wraz z informacjami o Użytkowniku czynnym publikowane jest od 1 do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym danie miesiąca zostało wprowadzone do udostępnionego formularza.
 10. Administrator czuwa nad publikowanymi danymi, jednak nie gwarantuje, że wszystkie informacje  dostarczone przez Użytkownika czynnego są dokładne, kompletne i poprawne.
 11. Każdy Użytkownik czynny ponosi odpowiedzialność za dokładność i poprawność informacji wyświetlanych na platformie Danie Miesiąca.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości merytoryczne oraz przerwy techniczne na platformie wynikające z jej awarii, naprawy, uaktualnienia lub konserwacji lub za mylące lub nieprawdziwe informacje oraz za ich brak.
 13. Portal nie stanowi wybranej przez Administratora rekomendacji i oceny Użytkowników czynnych i oferowanych przez nich usług i produktów.
 14. Dodając zdjęcia/obrazy na platformie Użytkownik czynny oświadcza, że posiada prawa autorskie do tych zdjęć/obrazów i że wyraża zgodę na używanie przez Administratora na portalu Danie miesiąca dodanych przez Użytkownika czynnego zdjęć/obrazów na stronie internetowej oraz w treści materiałów promocyjnych (w tym na portalach społecznościowych). Administrator zastrzega sobie prawo do  usunięcia zdjęć bez konieczności informowania o tym Użytkownika czynnego.
 15. Użytkownik czynny dodając zdjęcia/obrazy do portalu udziela niewyłącznego, nieodwołalnego, bezwarunkowego i dożywotniego prawa i upoważnienia do wykorzystywania, powielania, prezentowania, dystrybucji, udzielania licencji, przekazywania i udostępniania tych zdjęć/obrazów w zakresie, jaki Administrator uznaje za stosowny.
 16. Klasyfikacja restauracji/punktów gastronomicznych oraz dania miesiąca pozwalająca określić kolejności i pozycję wyświetlenia na portalu zależna jest od wybranego miasta, a poszczególne Dania Miesiąca są wyświetlane w losowej kolejności.
 17. Komunikacja pomiędzy Administratorem portalu a Użytkownikiem czynnym odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 18. Dostarczone informacje, zdjęcia, propozycje dane miesiąca mogą być zwielokrotniane i udostępniane w wyszukiwarkach oraz na portalach społecznościowych Administratora.
 19. W celach realizacji umowy Użytkownik czynny poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracji („Utwórz konto”), wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora portalu nazwy, logo, informacji o restauracji/punkcie gastronomicznym (w szczególności lokalizacja i dane kontaktowe), a także zdjęć/obrazów innej własności intelektualnej dla celów promocyjnych i działań marketingowych. 

Newsletter

Platforma udostępnia formularz zapisania się do newslettera na otrzymywanie informacji o restauracjach/punktach gastronomicznych, daniach miesiąca i działalności powiązanej. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę poprzez kontakt mailowy z administratorem. Więcej informacji znajduje się również w Polityce Prywatności i cookies Danie Miesiąca.

Panel użytkownika czynnego – Konto Restauracji

 1. Rejestracja na platformie wymaga założenia konta Restauracji w portalu i wprowadzeniu kodu rejestracyjnego umożliwiającego identyfikację właściwego Użytkownika czynnego. Poprzez akceptację regulaminu i użycie przycisku Utwórz konto dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie promocji restauracji na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Do rejestracji niezbędne jest posiadanie kodu rejestracyjnego uzyskanego bezpośrednio od Administratora portalu. Kod można otrzymać poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem danych umieszczonych na platformie.
 3. Administrator według własnego uznania ma prawo decydować o przyznaniu kodu rejestracyjnego.
 4. W formularzu kontaktowym określone zostały dane niezbędne do założenia konta.

Płatności

 1. Użytkownik bierny nie ponosi żadnych opłat. Usługa przeglądania, wyszukiwania, porównywania oferowanych potraw i restauracji/punktów gastronomicznych dla odwiedzającego stronę jest bezpłatna.
 2. Użytkownik czynny po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Ogólnych warunków handlowych podczas rejestracji wyraża również zgodę na odpłatność usługi promocji dania miesiąca i restauracji/punktu gastronomicznego na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 3. Na platformie widoczni są jedynie Użytkownicy czynni, którzy mają umowę z Administratorem portalu. Portal nie jest platformą otwartą. Promocja usług odbywa się tylko dla zarejestrowanych i opłaconych Użytkowników czynnych.
 4. Opłata za użytkowanie portalu przez Użytkownika czynnego udostępniona jest każdorazowo w formularzu rejestracyjnym oraz na platformie w zakładce Cennik/oferta.
 5. Za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z portalu Użytkownik czynny zobowiązany jest uiścić ww. opłaty, na podstawie wystawionej i dostarczonej w formie elektronicznej na adres wskazany przy rejestracji faktury.
 6. Niedokonanie opłaty na podstawie faktury proforma wiąże się z brakiem możliwości dodania Dania Miesiąca.

Prywatność i ciasteczka

Szanujemy Twoją prywatność. Zapoznaj się z naszą Polityka Prywatności i cookies Danie Miesiącaw celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Odnośnie każdej ze świadczonych w ramach Danie Miesiąca usług część przekazywanych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora może mieć różne uregulowania (np. przetwarzanie może odbywać się na podstawie innych podstaw prawnych), dlatego też Administrator w trosce o najwyższą jakość przekazywanych wiadomości na temat przetwarzania danych osobowych przedstawił je w Polityce Prywatności i cookies Danie Miesiąca z uwzględnieniem podziału określonych usług.

Odpowiedzialność

 1. Względem Użytkownika biernego Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Użytkowników czynnych produkty lub usługi, ponieważ nie pozostaje to w bezpośrednim związku z ewentualną szkodą. Zgodnie z niniejszym dokumentem pozostaje to w całości odpowiedzialność Użytkownika czynnego.
 2. W odniesieniu do Użytkownika czynnego Administrator ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie świadczonej przez niego usługi w przedmiocie zapewnienia dostępności promocji z wyłączeniem awarii, aktualizacji czy innych niezbędnych lub niezależnych zdarzeń wynikających z funkcjonowaniem platformy. Administrator nie ponosimy więc odpowiedzialności w zakresie: utraconych korzyści ani szkód pośrednich, a w szczególności jakiejkolwiek utraty wartości firmy, reputacji, działalności, ani też jakichkolwiek pośrednich lub bezpośrednich strat.
 3. Skargi i żądania w odniesieniu do promowanej usługi lub produkty należy kierować bezpośrednio do Użytkownika czynnego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku takich skarg i żądań.
 4. Użytkownik czynny poprzez akceptację regulaminu zobowiązuje się do rozpatrzenia ewentualnych skarg i żądań w oparciu o przepisy prawa i regulacje wewnętrzny obowiązujące o Użytkownika czynnego.
 5. Administrator nie udziela żadnych gwarancji i oświadczeń w zakresie warunków, jakości, oferty lub ceny w zakresie produktów i usług promowanych na zlecenie Użytkownika czynnego.
 6. Użytkownik czynny odpowiada za umieszczenie pełnych informacji o alergenach obecnych w produktach.
 1. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie ograniczają ani nie wyłączają odpowiedzialności za szkody, których nie można zgodnie z prawem ograniczyć ani wyłączyć.
 2. Użytkownik czynny ponosi odpowiedzialność za wszelkie prawne roszczenia, które są zgłaszane przez jakiekolwiek osoby trzecie w wyniku publikacji i wykorzystania udostępnionych w celach promocyjnych na zasada określonych w niniejszym Dokumencie zdjęć/obrazów przez Administratora. Nie dochodzi do przeniesienia praw własności. Odpowiedzialność za autentyczność i prawdziwość dodanego zdjęcia/obrazu oraz prawa własności do niego spoczywa na Użytkowniku czynnym.

Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zawarta jest na okres nieokreślony
 2. Każda ze stron może w każdym czasie rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem (mailowo):
  • 1. w przypadku, gdy druga strona w istotny sposób narusza którekolwiek postanowień niemniejszego dokumentu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawiadomienia o naruszeniu skierowanego przez stronę nienaruszającą za pośrednictwem maila;
  • 2. w przypadku, gdy z powodu Siły Wyższej świadczenie Usług staje się niemożliwe w  ;
  • 3. bez podania przyczyny z miesięcznym okresem wypowiedzenia licząc od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało doręczone drugiej stronie.
  • 4. W przypadku nieopłacenia faktury proforma w terminie do Użytkownika czynnego wysłane zostanie upomnienie mailowe na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Użytkownika czynnego do 3 dni po wysłaniu upomnienia lub braku akceptacji opłaty faktury proforma, Umowa ulegnie rozwiązaniu.
 3. Niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy usuwa się konto Użytkownika czynnego.
 4. Na warunkach określonych powyżej Administrator może korzystać ze zdjęć i obrazów, których przeniesiono prawo własności lub udzielono licencji. 

Zmiany Ogólnych warunków handlowych

 1. Powyższe warunki i postanowienia mogą być aktualizowane, ale o wszelkich zmianach Użytkownika biernego będziemy informować za pośrednictwem komunikatu na stronie lub jak wyrazisz zgodę poprzez newsletter.
 2. W przypadku Użytkownika czynnego wszelkie zmiany prawnie kształtujące będą przychodzić na podany podczas rejestracji adres mailowy z możliwością wypowiedzenia współpracy w przypadku braku akceptacji wprowadzonych rozwiązań. Proponowane zmiany nie wejdą w życie wcześniej niż po upływie 14 dni od przekazania informacji przez Administratora.

Rozstrzyganie sporów, jurysdykcja

 1. Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszystkich sporów w pierwszej kolejności na drodze polubownej.
 2. W przypadku ewentualnej drogi sądowej sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla Administratora portalu według przepisów prawa polskiego.